دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،بررسي مديريت استراتژيك

دسته بندي : گزارش کاراموزی » مدیریت
گزارش کاراموزي بررسي مديريت استراتژيك شامل(78 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
    چکیده:
    تدوین استراتژی(strategy formulation):
    اهمیت استراتژی وتصمیم گیری استراتژیک: 
    تصمیم گیری چیست؟
    مفهوم نامه:
    استراتژی:
    تعریف استراتژی :
    اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک:
    بیا نیه مأموریت: (Mission Statement):
    فرصت ها وتهدیدات خارجی: (Threats Extemal opportunities and):
    الگوی مدیریت استراتژیک:
    تدوین استراتژی:
    ارزیابی استراتژی:
    منابع:


چکيده:

هنر وعلم تدوين ، اجراوارزيابي تصميمات ،وظيفه اي چندگانه است که سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلند مدت خود دست يابد.فرايند مديريت وتصميم گيري استراتژيک در بر گيرنده 3مرحله تدوين استراتژيها،اجراي استراتژيهاي تنظيم شده وارزيابي استراتژيها است.

تدوين استراتژي(strategy formulation):

عبارت استاز تعيين ماًموريت موًسسه،شناسايي عواملي که در محيط خارجي،سازمان را تهديد مي کنند با فرصتهايي را بوجود مي آورند.شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان،تعيين هدفهاي بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهاي گوناگون وانتخاب استراتژيهاي خاص جهت ادامه فعاليت.در متن حاضر ضمن ارايه ي برخي تعاريف رايج از اصطلاحات کاربردي در برنامه ريزي ومديريت تصميم گيري استراتژيک وبه خصوص تعاريفي از استراتژي ومديريت استراتژيک،مراحل تدوين،اجرا وارزيابي استراتژي شرح داده شده است.

براي تدوين استراتزي ابتدا پيش نيازهاي آن،شامل1- ماًموريت سازمان،2- آرمان وارزشهاي سازمان و 3- ويژگيهاي هر کدام شرح داده شده است. رويکردهاي موجود براي تدوين استراتژي معرفي شده اند ودر نهايت، الگوي زنجيره ارزش براي تشخيص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنيکهايpest,swot ،همچنين الگوي 5نيروي پورتر براي تحليل محيط خارجي شرح داده شده اند.در قسمت بعد مراحل اجراي استراتژي وارزيابي آن معرفي شدهاند ودر نهايت با ارايه ي يک مطالعه ي موردي مربوط به برنامه ريزي استراتژيک معاونت پژوهشي دانشکده ي علوم پزشکي دانشگاه کرمان مطلب پايان مي پذيرد.

v   اهميت استراتژي وتصميم گيري استراتژيک:

امروزه نيروي انساني در تو سعه صنعتي واقتصادي جوامع،نقش اصلي را بر عهده دارد. نيروي انساني در حا ل حاضر، ديگر به عنوان يک عا مل کمي در توليد وتوسعه مطرح نيست،بلکه کارآيي وکيفيت نيروي انساني وافزايش بهره وري بسيار حائز اهميت است.  بنا براين افزايش بهره وري عوامل توليد،به ويژه بهره وري عوامل نيروي انساني (که خود موجب بهره وري وکيفيت در توليد مي شود)از عمده ترين اهداف اقتصادي در جريان تو سعه است ودر اين ميان مديريت نقش به سزايي در بهره ورکردن نيروي انساني دارد وبا استراتژي صحيحي که انتخاب مي کند به افزايش بهره وري نيروي انساني کمک شاياني خواهد کرد.

يکي از مهم ترين کوشش هاي انساني ،مديريت ،است زيرا همه مديران در همه رده ها ودر هر سازماني ،وظيفه بنيادي طراحي ونگهداري محيطي را بر عهده دارند که قرار است افراد از راه همکاري وبه گونه گروهي ،ماًموريت ها وهدفهاي برگزيده را به اجرا در آوردند.به عبارت ديگر مديران اين مسًوليت را بر عهده دارند تا فرصتي پديد آورند که افراد بتوانند بهترين ياريهاي خود را براي رسيدن گروه به هدفهاي خود ارايه دهند.فرض کنيد که قرار است محصولي را بوجود آوريم وکليه ي عوامل از قبيل نيروي کار،وسايل وتجهيزات ومواد اوليه را نيز براي تو ليد آن محصول فراهم کرده ايم ،دست به تو ليد نمي زنيم ،چرا که قبل از هر تو ليدي بايد به پرسشهايي پاسخ داده شود .

v   تصميم گيري چيست؟

به طور کلي مديريت تصميم گيري فرآيند به کار گيري موًثر وکارآمدمنابع مادي وانساني در برنامه ريزي وسازمان دهي بسيج منابع وامکانات ،هدايت وکنترل است که براي دست يابي به اهداف سازماني صورت مي گيرد .در هر موًسسه وسازماني قبل از هر فعاليتي ،مديريت بايد به دو پرسش اساسي پاسخ دهد :

1- به کجا مي خواهيم برويم ؟
2- چگونه ميخواهيم به آن جا برسيم ؟

پرسش اوّل هدف و مسير را معين مي کند و پرسش دوّم چگونگي رسيدن به آن را مديريتي که مي تواند مسير حرکت وچگونگي رسيدن به آن را تعيين کند ،يک مديريت استراتژيک است .

استراتژي عبارتست از برنامه جامعه واحد وکاملي که بر مبناي آن نيل به اهداف اساسي سازمان تضمين مي شود.استراتژي نو عي بر نامه است که مقصود يا منظور سازمان را بر حسب خدمتي که به جامعه عرضه خواهد کرد ، معيين مي کند وبه بيان ديگر استراتژي همان مسير حرکت است .استراتژي الگويي براي پاسخ سازمان به محيط اطرافش در طول زمان است.استراتژي براي هر سازمان با تو جه به اهداف چند گانه اش مسير واحدي معيين کرده وبه کارگيري منابع را در جهت کسب اهداف جامه هدايت مي کند واز اين جهت برنامه هايي را در دو سطح با در نظر داشتن دو وظيفه اصلي؛

1- فراهم آوردن ابزار مورد نياز براي کسب اهداف تعيين شده
2-ارايه اهدافي براي برنامه هاي سطوح پايين تر ، تنظيم مي کند.

 ودر مرحله دوّم (يعني اجراي استراتژي)

عوامل موًثر عبارتند از :ساختار سازمان،فرهنگ ومنابع سازمان وزير سيتم هايي چون کنترل ،نظام حقوق ودستمزد وتشويق سازماني که به طور کلي متغيير هاي سازماني ناميده مي شوند.اين متغييرها را در مرحله اجراي استراتژي بايد به نحوي تغيير داده ومتحول کرد که منطبيق با مسير انتخاب شده باشد.

چگونگي اجراي استراتژي را مديريت استراتژيک گويند لذا،مديريت استراتژيک وظيفه ي شکل دادن به ساختار سازمان ،تخصيص منابع،تو سعه فرهنگ سازمان وبه کار گيري مناسب زير سيستم هايي نظير کنترل ،پاداش،نظام اطلاعات و...را در جهت استراتژي انتخاب شده بر عهده دارد.

سرآغاز کاربرد مفهوم استراتژي در تئوريهاي سازمان:

سابقه کاربرد  مفهوم استراتژي،در حقيقت به زماني باز مي گردد که نظريه پردازان سازمان به عنوان يک سيستم طبيعي شکل گرفتند.اين نظريه پردازان براي اولين بار عامل محيط را در مطالعه سازمانها وارد کردند،عاملي که در حقيقت براي نيل به اهداف بايد در چارچوب آن بايد فعاليت کرد(اسکات_1992،99) واستراتژي تعيين کننده ي چگونگي وجهت اين فعاليتهاست.«سلزنيک»از اولين نظريه پردازان تئوريهاي سازمان است که مفاهيم مربوط به حوزه ي استراتژي را بدون بکار بردن واژه ي استراتژيدر سال 1957در کتاب «رهبري در اداره»مطرح ساخت.او به مواردي مانند قابليتهاي ممتاز کننده سازمان وايجاد هماهنگي بين وضعيت دروني وانتظارات بيروني سازمان اشاره کرد وبه طور تلويحي موضوع اجراي استراتژي رامطرح ساخت (Mintzberg 1990) .
دسته بندی: گزارش کاراموزی » مدیریت

تعداد مشاهده: 541 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل:87 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل