بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 245صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:
1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.
در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

مقدمه

سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).
هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و... می باشد.
در اين فصل به تشريح بيشتر موضوع تحقيق و دلايل توجيه كننده لزوم انجام اين پژوهش پرداخته شده است. در اين چارچوب ابتدا مسئله‌اي كه اين تحقيق در صدد بررسي آن است بيان مي‌شود، سپس گزاره هاي تحقيق، شامل اهداف و فرضيات بيان مي‌گردد. پيشينه و طرح تحقيق نيز به بيان تحقيقات مشابه و روش انجام تحقيق مي پردازند، در انتهای فصل اول با تعريف واژگان عملياتي وقلمرو تحقیق به پايان  مي رسد.

فهرست مطالب

چکیده                     1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1  مقدمه                       3
1-2  بیان مساله                 3
1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق                      5
1-4  اهداف پژوهش                        6
1-4-1 هدف اصلی                        6
1-4-2 اهداف فرعی                      6
1-5 سوالات تحقیق                         6
1-5-1 سوال اصلی                        6
1-5-2 سوالات فرعی               6
1-6  چارچوب نظری تحقیق                   7
1-7  فرضیات پژوهش                    8
1-7-1  فرضیه اصلی                     8
1-7-2 فرضیه های فرعی                8
1-8  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق               9
1-8-1 فرهنگ سازمانی                9
1-8-2 زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری            9
1-8-3 دانش ومهارت کارکنان                   9
1-8-4 تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)                 9
1-8-5 اتوماسیون اداری              10
1-8-6 مدارس شهرستان آستارا            11
1-9  قلمرو تحقیق                     11
1-9-1 قلمرو موضوعی               11
1-9-2 قلمرو مکانی                       11
1-9-3 قلمرو زمانی                      11
1-10  محدودیتهای پیش روی محقق                 11
1-11  ساختارگزارش تحقیق                       12
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1  مقدمه                     14
2-2  بخش اول : فن آوری اطلاعات                      14
2-2-1  تاریخچه                    14
2-2-2  تعاریف فناوری اطلاعات                       15
3-2-3  سیر تکامل فناوری اداری             17
3-2-3-1  دوره اول؛  فناوری اداری            17
3-2-3-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه                     17
3-2-3-3 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات               17
2 -2-4  نقش فناوری اطلاعات در سازمان                 18
2-2-5  بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات                    19
2-2-6  فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات             19
2-2-7  اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی                  20
2-2-8  انواع سیستم های اطلاعاتی             21
2-2-9  ساختار سیستم های اطلاعاتی                    21
2-2-9-1  شبکه ارتباطات اطلاعاتی                 22
2-2-9-2  زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )     24           
2-2-9-3  سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)          25
2-2-9-4  سیستم پردازش عملیات (TPS)                  25
2-2-9-5  سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)                  25
2-2-9-6  سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)                    25
2-2-9-7 سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)                 26
2-2-9-8  سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)                 26
2-2-10  اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS           26
2-2-11  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی                 26
2-3  بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری                    28
2-3-1  تاریخچه              28
2-3-2  اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص                29
2-3-3  اتوماسیون اداری (خودکاری اداری)               30
2-3-4  گردش مکاتبات اداری            31
2-3-5  معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری)            32
2-3-6  دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری         33
2-3-7  دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری             33
2-3-8  مزایای استفاده از اتوماسیون اداری           33
2-3-8-1  با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی                   33
2-3-8-1-1  مزایای مستقیم                       34
2-3-8-1-2  مزایای غیر مستقیم                   34
2-3-8-2  در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی              34
2-3-9  مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری            36
2-3-10  استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون               37
2-3-10-1  مدیران                 37
2-3-10-2  کارمندان                  37
2-3-10-3  مشتریان                        37
2-3-10-4  کارمندان بایگانی و دبیرخانه                37
2-3-10-5  بشریت               38
2-3-11  ارگونومی در مکانیزاسیون اداری:               38
2-3-12  چالش های اتوماسیون اداری                      38
2-3-13  تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری            39
2-3-13-1  واژه پردازها                       40
2-3-13-2  نشر رومیزی                41
2-3-13-3  کشو های بایگانی الکترونیکی                  41
2-3-13-4  پست الکترونیکی             41
3-3-13-5  پست صوتی                    42
2-3-13-6  فاکس              42
2-3-13-7  کنفرانس صوتی                    43
2-3-13-8 کنفرانس ویدئویی         44
2-3-13-9  کنفرانس های کامپیوتری             44
2-3-13-10  سند خوان ها               44
2-3-13-11  ماشین های کپی هوشمند             44
2-3-14  انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر                45
2-3-15  اجرای سیستم های اتوماسیون اداری                     45
2-3-16  شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری             46
2 -3-16-1  اطلاعات پایه             46
2-3-16-2  عملیات مربوط به نامه های وارده     46         
2-3-16-3  عملیات مربوط به نامه های صادر ه           46
2-3-16-4  عملیات مربوط به مکاتبات داخلی              47
2-3-16-5  عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری                  47
2-3-16-6  عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده         47
2-3-16-7  عملیات مربوط به بایگانی                    47
2-3-16-8  عملیات مربوط به جستجو وبررسی                   47
2-3-16-9  عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات                     47
2-3-16-10  امنیت حدود دسترسی                48
2-3-17  تحقق دولت الكترونيك در ايران             48
2-3-17-1  اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي                 48
2-3-17-2  اتوماسيون فعاليتهاي عمومي                   49
2-3-18  مزایای دولت الکترونیکی            49
2-4  بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی                50
2-4-1  ويژگيهاي فرهنگ سازماني                    51
2-4-2  عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی                      52
2-5  بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش                  53
2-5-1  معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس               54
2-6  بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده                  58       
2-6-1  پيشينه پژوهش در ایران                       58
2-6-1-1  پايان نامه 1                        58
2-6-1-2  پايان نامه 2                     59
2-6-1-3  پايان نامه 3                        59
2-6-1-4  پايان نامه 4               60
2-6-2-5  پایان نامه 5                        60
2-6-1-6  پایان نامه 6     61                 
2-6-1-7  پايان نامه 7               62
2-6-2  پیشینه پژوهش در جهان              63
2-6-2-1  پژوهش کای                      63
2-6-2-2  پژوهش مارلیک وکولیس                  63
2-6-2-3 پژوهش گالستر                      64
2-6-2-4  پژوهش ریچارد ال دفت                 64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1  مقدمه     67             
3-2  روش تحقیق                         67
3-3  دامنه پژوهش                       68
3-3-1  ابعاد پژوهش                69
3-3-2  متغيرها                69
3-4  جامعه آماری                      70
3-5  روش نمونه گیری     71        
3 -6  بر آورد حجم نمونه                      71
3-7  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات            71
3-7-1  مصاحبه                   71
3-7-2  پرسشنامه                  72
3-7-2-1  معرفی پرسشنامه                   72
3-7-2-2  تحلیل پرسشنامه            73
3-8   نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها          74
3-9  اعتبار یا روایی تحقیق                       74
3-10  اعتماد یا پایایی تحقیق                     75
3-11  نحوه بررسي فرضيات پژوهش                 75
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1  مقدمه                       78
4-2  بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي                     78
4-2-1  جنسيت                 79
4-2-2  رده سنی                     80
4-2-3  پست سازمانی                  80
4-2-4 سطح تحصيلات                 81
4-2-5  مقطع فعالیت                        82
4-2-6 پشتیبانی مدیریت ارشد:                   83
4-2-7  فرهنگ کار تیمی                     84
4-2-8   ارائه الگوی موفق وتشویق                   85
4-2-9  بهینه کاری              86
4-2-10  ایستگاه کاری سریع             87
4-2-11  عدم کندی شبکه                  88
4-2-12  ایستگاه کاری مناسب                     89
4-2-13  رفع سریع مشکل سیستم                     90
4-2-14  یک به یک بودن سیستم وکاربر             91
4-2-15  آشنایی با مهارتهای پایه               92
4-2-16  برگزاری دوره های تکمیلی             93
4-2-17  دوره آموزش اتوماسیون                  94
4-2-18  تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر      95
4-2-19  روال مد ون برای گردش کار دستی                     96
4-2-20 جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم دستی موجود             97
4-2-21  سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری               98
4-2-22  استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون    99         
4-2-23  اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا           100
4-3  بخش دوم: بررسی فرضیات              101
4-3-1  فرضيه 1              101
4-3-2  فرضيه 2                  102
4-3-3  فرضيه 3            102
4-3-4  فرضيه 4                    103
4-3-5  بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104                
4-4  بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق                      104
4-4-1  اولويت فرضيات                    104
4 -4-2  بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري           105
4-4-2-1  وجود فرهنگ سازماني مناسب                  106
4-4-2-2  وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب                107
4-4-2-3  دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان             108
4-4-2-4  تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه              109
4-4-3  مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا    110  

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1  مقدمه                113
5-2  بحث و نتيجه‌گيري    113               
5-3  تحليل نتایج               115
5-4  پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق                 116
5 -5  پیشنهادها بر اساس محدودیتها                     116
5-6  پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده            117
5-7  محدودیتهای تحقیق                      117
پیوست ها                   118
منابع و مآخذ    155        
فهرست منابع فارسی                      156
فهرست منابع غیرفارسی               159
چکیدۀ انگلیسی                160

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1779 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 245

حجم فایل:3,563 کیلوبایت

 قیمت: 16,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش