بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

بررسي مدل های پذيرش فناوري اطلاعات، نشان می دهد که مدل هاي رقابتي متعددي ارائه شده است كه هر كدام مجموعه عوامل تعيين كننده ي متفاوتي دارند. در اين پژوهش؛ پذيرش كاربر با استفاده از نظريه ي تلفیقی پذيرش و کاربرد فناوري (UTAUT )  ونکاتش و همکاران (2003) که حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم درحوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد در ایران مورد پژوهش وبررسی قرارگرفته است.این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده درنیمه اول سال 93 از نمونه ای متشکل از86 نفرازمدیران وکارشناسان شرکت های سیمان قشم، اردستان،داراب وکرمان انجام شده است. با استفاده از داده هاي جمع آوری شده از این چهار سازمان فرضیه های مربوط به عوامل موثر بر پذیرش  سیستم ها توسط کاربران براي استفاده واقعی ازسیستم های  فناوري اطلاعات بررسی، تبیین و توضيح داده شده است.
نتایج تحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک تحلیل مسیر ( الگویابی معادلات ساختاری) پی ال اس نشان داد که متغیر یا سازه های "انتظارتلاش" و "تاثیراجتماعی" با قصداستفاده کاربران ازفناوری ها رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه سازه های "شرایط تسهیل"، "خودکارائی" و"اضطراب" نیز بارفتاربکارگیری فناوری معنادار ارزیابی شد. با این وجودرابطه بین متغیر "انتظارعملکرد "با"تمایل رفتاری" و متغیر "نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی" با رفتار بکارگیری مورد تائید قرارنگرفت. بطورکلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدلUTAUTمدل نظری قوی جهت پیش بینی قصد رفتاری و رفتار بکارگیری دراستفاده از سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز می باشد.
UTAUT ابزار مفيدي را براي مديران فراهم می آورد تا احتمال موفقيت فناوري جديد را بررسي نموده  و به آن ها كمك می كند تا تنوع پذيرش براي مداخلات طراحي شده ی مورد نظر را در گروه كاربراني كه زياد مايل به پذيرش نباشند و از سيستم هاي جديد استفاده نمي كنند، را درك نمایند. درپایان اين پژوهش، توصيه هاي متعددکاربردی نیز براي تحقيقات بعدي ارائه مي دهد.

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به فناوری هایی ازقبیل اینترنت، اینترانت، اکسترانت وسایر فناوری هایی اشاره دارد که محدوده وسیعی از زیرساخت های اساسی تا فناوری هایی که خدمات و عملیات کاری یک سازمان را ارتقاء می بخشند، دربرمی گیرد(گوپتا ، 2008).
توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات درحوزه های مختلف، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه دردنیای کسب وکار با اقبال فراوان روبه رو شده است. درک عوامل و شرایطی که موجب پذیرش فناوری اطلاعات دراین حوزه ها می شوند، از پژوهش های مهم درزمینه فناوری اطلاعات است. تاکنون مدل ها وروش های گوناگونی برای بررسی عوامل موثر برپذیرش فناوری اطلاعات به کارگرفته شده است که معتبرترین آن مدل پذیرش فناوری وتئوری پذیرش وکاربرد فناوری است. فناوری اطلاعات تقریبا با تمام جنبه های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات درحوزه های مختلف و رشدسریع استفاده از رایانه درسازمان ها به بررسی میزان و عوامل پذیرش ویا عدم پذیرش فناوری اطلاعات درسازمان ها اهمیت ویژه ای بخشیده است. (قربانی زاده، نانگیر،رودساز1391).
نظریه تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) حاصل تلفیق هشت الگوی مطرح درزمینه پذیرش فناوری (شامل مدل پذیرش فناوری ، مدل تئوری عمل استدلال شده ، مدل استفاده از رایانه های شخصی ، مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، تئوری اشاعهء نوآوری ، نظریه شناخت اجتماعی  و تئوری پذیرش سیستمهای فنی اجتماعی شده است که توسط ونکاتش  ودیگران درسال 2003مطرح شده است.
کار پژوهشی حاضر، تحقیق پذیرش فردی فناوری اطلاعات را با استفاده از نظریه تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ((UTAUT ونکاتش و همکاران 2003 درایران را به انجام رسانده است.

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پژوهش    1
1-1- مقدمه:    2
2-1- بیان مسئله:    3
3-1- اهمیت پژوهش:    5
4-1- اهداف پژوهش:    6
5-1- فرضیات پژوهش    7
6-1- روش پژوهش    7
7-1- قلمروتحقیق    8
8-1- تعریف مفاهیم و واژه ها    8
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه  پژوهش    10
1-2- مقدمه:    11
2-2-  مبانی نظری و پیشینه کلی پژوهش:    11
3-2-بررسي مدل هاي موجود پذيرش كاربر    13
1-3-2- مدل تئوری عمل مستدل (TRA):    13
2-3-2- مدل تئوری رفتار برنامه ریزی  شده (TPB)    13
3-3-2- مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده(DTPB)    14
4-3-2-مدل پذیرش فناوری(TAM)    14
5-3-2- مدل ثانویه پذیرش فناوری(2 TAM)    15
6-3-2- تئوری تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ( UTAUT)    15
4-2- فرموله سازی تئوری یکپارچهی پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)    16
1-4-2- انتظار عملکرد    17
2-4-2- انتظار تلاش    21
3-4-2- تاثیر اجتماعی    23
4-4-2- شرایط تسهیلی    24
5-4-2- تمایل رفتاری    28
5-2-پیشینه تجربی پژوهش  درایران    28
6-2-پیشینه تجربی پژوهش  در خارج از ایران    31
7-2- مدل مفهومی تحقیق    36
8-2- جمع بندی    38
فصل سوم : روش پژوهش    39
1-3- مقدمه:    40
2-3- روش تحقیق:    40
3-3- جامعه آماری:    41
4-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه:    41
5-3- مراحل اجرایی تحقیق:    43
6-3- ابزار گردآوری دادهها:    44
7-3-روایی پرسشنامه    45
8-3-پایایی پرسشنامه    46
9-3-روشهای تجزیه و تحلیل دادهها    48
1-9 -3 - محاسبه ضرایب مسیر    50
10- 3 - ابزارها و نرمافزارهای مورد استفاده    51
11-3- جمع بندی    52
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ویافته ها    53
1-4- مقدمه    54
2-4- آمارتوصیفی    54
1-2- 4- ويژگيهاي جمعيتشناختي    54
3-4- آمار استنباطی    59
1-3-4-بررسی فرضیه‌های تحقیق    59
1-1-3-4-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)    61
2-1-3-4-ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)    65
3-2-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها    67
4-4- بررسی انطباق مدل پژوهش درایران    68
5-4- یافته های جانبی: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پرسشنامه    68
6-4-جمع بندی    71
فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادها    73
1-5- مقدمه    74
2-5- نتایج تحقیق    74
1-3-5- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها    74
2-3-5- نتایج مربوط به تحلیل های جمعیت شناختی    76
3-5-بحث و نتیجه گیری    76
4-5- پیشنهادها    79
1 -4-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی    80
5-5 محدودیت های پژوهش    81
منابع ومآخذ    82
منابع وماخذفارسی    82
منابع وماخذلاتین    83
پيوست‌ها    90
پیوست 1    91
پیوست 2    94
پیوست3    98
پیوست 4    101
پیوست 5: خروجی PLS در حالت ضرایب استادندارد    105
پیوست 6- خروجی PLS در حالت ضرایب معنیداری    106

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1074 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:524 کیلوبایت

 قیمت: 20,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش